Ri Demais: Maldita matemática
 | 

Maldita matemática

 HSAUHSUAHSUAHUSHAUSA